Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
  6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Dag: kalenderdag

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Edelsteen Atelier

Van Cleefstraat 60
5911BH Venlo

Telefoonnummer: 06-33897031
E-mailadres: info@edelsteen-atelier.nl
KvK-nummer: 74283634
BTW-identificatienummer: NL001846029B69

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Bij het plaatsen van een bestelling via onze website gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden. De actuele versie van de algemene voorwaarden zijn altijd online in te zien op onze website www.edelsteen-atelier.nl

Artikel 4 – Het aanbod

De beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten is voldoende om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst van de betaling door de consument.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Deze bedenktijd gaat in op de dag dat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktijd aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de bedenktijd van 14 dagen, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

De ondernemer vergoedt de kosten van de geretourneerde producten aan de consument, exclusief eventuele verzendkosten. Terugbetaling geschiedt uiterlijk binnen 7 dagen volgend op de dag waarop de producten door de ondernemer zijn retour ontvangen. 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager

Artikel 11 – De prijs
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties. 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. 

De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed  uitvoeren (normaal gesproken 1 – 2 werkdagen). Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan  nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De ondernemer zal een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd op het moment uitleveren dat alles op voorraad is. Indien de consument deelleveringen wil ontvangen zullen er extra verzendkosten in rekening gebracht worden.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument vanaf het moment dat de producten door de ondernemer zijn verzonden.

Artikel 15 – Betaling

De consument dient vooruit te betalen middels iDeal, PayPal of Bancontact.

Artikel 16 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zodra de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd